Descriere proiect:

Astăzi m-am jucat un pic cu DirectX9 împreună cu Code::Blocks. Practic am vrut să desenez un triunghi la fel cum am facut cu OpenGL. Chiar dacă am făcut un progrămel extrem de simplu din câte am observat DirectX este mai intuitiv și mai ușor de înțeles.  Competitorul OpenGL e un pic mai greoi.

În schimb am avut ceva de furcă cu configurările pentru că după ce instalezi DirectX SDK te aștepți să-ți funcționeze din prima. Din păcate mai ai de făcut si alte configurări, care să-ți indice calea către fișierele lib si include , care sunt localizate in foldelul Microsoft DirectX SDK. După configurările astea poți compila și-l poți folosi fără probleme DirectX SDK. 

Documentatie proiect:

Cod de test în care desenez un triunghi (comentariile sunt suficiente pentru a urmări firul programului):


// include the basic windows header files and the Direct3D header file
#include "windows.h"
#include "windowsx.h"
#include "d3d9.h"
#include "d3dx9math.h"
// define the screen resolution
#define SCREEN_WIDTH 800
#define SCREEN_HEIGHT 600

// include the Direct3D Library file
#pragma comment (lib, "d3d9.lib")

// global declarations
LPDIRECT3D9 d3d;  // the pointer to our Direct3D interface
LPDIRECT3DDEVICE9 d3ddev;  // the pointer to the device class
LPDIRECT3DVERTEXBUFFER9 v_buffer = NULL;  // the pointer to the vertex buffer

// function prototypes
void initD3D(HWND hWnd);  // sets up and initializes Direct3D
void render_frame(void);  // renders a single frame
void cleanD3D(void);  // closes Direct3D and releases memory
void init_graphics(void);  // 3D declarations

struct CUSTOMVERTEX {FLOAT X, Y, Z, RHW; DWORD COLOR;};
#define CUSTOMFVF (D3DFVF_XYZRHW | D3DFVF_DIFFUSE)

// the WindowProc function prototype
LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam);

#define PI 3.14159265

// the entry point for any Windows program
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,
          HINSTANCE hPrevInstance,
          LPSTR lpCmdLine,
          int nCmdShow)
{
  HWND hWnd;
  WNDCLASSEX wc;

  ZeroMemory(&wc, sizeof(WNDCLASSEX));

  wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
  wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  wc.lpfnWndProc = WindowProc;
  wc.hInstance = hInstance;
  wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  wc.lpszClassName = "WindowClass";

  RegisterClassEx(&wc);

  hWnd = CreateWindowEx(NULL,
             "WindowClass",
             "Our Direct3D Program",
             WS_OVERLAPPEDWINDOW,
             0, 0,
             SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT,
             NULL,
             NULL,
             hInstance,
             NULL);

  ShowWindow(hWnd, nCmdShow);

  // set up and initialize Direct3D
  initD3D(hWnd);

  // enter the main loop:

  MSG msg;

  while(TRUE)
  {
    while(PeekMessage(&msg, NULL, 0, 0, PM_REMOVE))
    {
      TranslateMessage(&msg);
      DispatchMessage(&msg);
    }

    if(msg.message == WM_QUIT)
      break;

    render_frame();
  }

  // clean up DirectX and COM
  cleanD3D();

  return msg.wParam;
}


// this is the main message handler for the program
LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch(message)
  {
    case WM_DESTROY:
      {
        PostQuitMessage(0);
        return 0;
      } break;
  }

  return DefWindowProc (hWnd, message, wParam, lParam);
}


// this function initializes and prepares Direct3D for use
void initD3D(HWND hWnd)
{
  d3d = Direct3DCreate9(D3D_SDK_VERSION);

  D3DPRESENT_PARAMETERS d3dpp;

  ZeroMemory(&d3dpp, sizeof(d3dpp));
  d3dpp.Windowed = TRUE;
  d3dpp.SwapEffect = D3DSWAPEFFECT_DISCARD;
  d3dpp.hDeviceWindow = hWnd;
  d3dpp.BackBufferFormat = D3DFMT_X8R8G8B8;
  d3dpp.BackBufferWidth = SCREEN_WIDTH;
  d3dpp.BackBufferHeight = SCREEN_HEIGHT;

  // create a device class using this information and the info from the d3dpp stuct
  d3d->CreateDevice(D3DADAPTER_DEFAULT,
           D3DDEVTYPE_HAL,
           hWnd,
           D3DCREATE_SOFTWARE_VERTEXPROCESSING,
           &d3dpp,
           &d3ddev);

  init_graphics();  // call the function to initialize the triangle
}


// this is the function used to render a single frame
void render_frame(void)
{
  d3ddev->Clear(0, NULL, D3DCLEAR_TARGET, D3DCOLOR_XRGB(0, 0, 0), 1.0f, 0);

  d3ddev->BeginScene();

    // select which vertex format we are using
    d3ddev->SetFVF(CUSTOMFVF);

    // select the vertex buffer to display
    d3ddev->SetStreamSource(0, v_buffer, 0, sizeof(CUSTOMVERTEX));

    // copy the vertex buffer to the back buffer
    d3ddev->DrawPrimitive(D3DPT_TRIANGLELIST, 0, 1);

  d3ddev->EndScene();

  d3ddev->Present(NULL, NULL, NULL, NULL);
}


// this is the function that cleans up Direct3D and COM
void cleanD3D(void)
{
  v_buffer->Release();  // close and release the vertex buffer
  d3ddev->Release();  // close and release the 3D device
  d3d->Release();  // close and release Direct3D
}


// this is the function that puts the 3D models into video RAM
void init_graphics(void)
{
  // create the vertices using the CUSTOMVERTEX struct
  CUSTOMVERTEX vertices[] =
  {
    { 400.0f, 62.5f, 0.5f, 1.0f, D3DCOLOR_XRGB(0, 0, 255), },
    { 650.0f, 500.0f, 0.5f, 1.0f, D3DCOLOR_XRGB(0, 255, 0), },
    { 150.0f, 500.0f, 0.5f, 1.0f, D3DCOLOR_XRGB(255, 0, 0), },
  };

  // create a vertex buffer interface called v_buffer
  d3ddev->CreateVertexBuffer(3*sizeof(CUSTOMVERTEX),
                0,
                CUSTOMFVF,
                D3DPOOL_MANAGED,
                &v_buffer,
                NULL);

  VOID* pVoid;  // a void pointer

  // lock v_buffer and load the vertices into it
  v_buffer->Lock(0, 0, (void**)&pVoid, 0);
  memcpy(pVoid, vertices, sizeof(vertices));
  v_buffer->Unlock();
}

Cod de test în care se explică metoda trecerii la fullscreen:


// include the basic windows header files and the Direct3D header file
#include "windows.h"
#include "windowsx.h"
#include "d3d9.h"
#include "d3dx9math.h"

// define the screen resolution
#define SCREEN_WIDTH 800
#define SCREEN_HEIGHT 600

// include the Direct3D Library file
#pragma comment (lib, "d3d9.lib")

// global declarations
LPDIRECT3D9 d3d; // the pointer to our Direct3D interface
LPDIRECT3DDEVICE9 d3ddev; // the pointer to the device class

// function prototypes
void initD3D(HWND hWnd); // sets up and initializes Direct3D
void render_frame(void); // renders a single frame
void cleanD3D(void); // closes Direct3D and releases memory

// the WindowProc function prototype
LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam);


// the entry point for any Windows program
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,
          HINSTANCE hPrevInstance,
          LPSTR lpCmdLine,
          int nCmdShow)
{
  HWND hWnd;
  WNDCLASSEX wc;

  ZeroMemory(&wc, sizeof(WNDCLASSEX));

  wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
  wc.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  wc.lpfnWndProc = WindowProc;
  wc.hInstance = hInstance;
  wc.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  // wc.hbrBackground = (HBRUSH)COLOR_WINDOW;  // not needed any more
  wc.lpszClassName = L"WindowClass";

  RegisterClassEx(&wc);

  hWnd = CreateWindowEx(NULL,
             L"WindowClass",
             L"Our Direct3D Program",
             WS_EX_TOPMOST | WS_POPUP,  // fullscreen values
             0, 0,  // the starting x and y positions should be 0
             SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT,  // set the window to 640 x 480
             NULL,
             NULL,
             hInstance,
             NULL);

  ShowWindow(hWnd, nCmdShow);

  // set up and initialize Direct3D
  initD3D(hWnd);

  // enter the main loop:

  MSG msg;

  while(TRUE)
  {
    while(PeekMessage(&msg, NULL, 0, 0, PM_REMOVE))
    {
      TranslateMessage(&msg);
      DispatchMessage(&msg);
    }

    if(msg.message == WM_QUIT)
      break;

    render_frame();
  }

  // clean up DirectX and COM
  cleanD3D();

  return msg.wParam;
}


// this is the main message handler for the program
LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch(message)
  {
    case WM_DESTROY:
      {
        PostQuitMessage(0);
        return 0;
      } break;
  }

  return DefWindowProc (hWnd, message, wParam, lParam);
}


// this function initializes and prepares Direct3D for use
void initD3D(HWND hWnd)
{
  d3d = Direct3DCreate9(D3D_SDK_VERSION); // create the Direct3D interface

  D3DPRESENT_PARAMETERS d3dpp; // create a struct to hold various device information

  ZeroMemory(&d3dpp, sizeof(d3dpp));  // clear out the struct for use
  d3dpp.Windowed = FALSE;  // program fullscreen, not windowed
  d3dpp.SwapEffect = D3DSWAPEFFECT_DISCARD;  // discard old frames
  d3dpp.hDeviceWindow = hWnd;  // set the window to be used by Direct3D
  d3dpp.BackBufferFormat = D3DFMT_X8R8G8B8;  // set the back buffer format to 32-bit
  d3dpp.BackBufferWidth = SCREEN_WIDTH;  // set the width of the buffer
  d3dpp.BackBufferHeight = SCREEN_HEIGHT;  // set the height of the buffer


  // create a device class using this information and the info from the d3dpp stuct
  d3d->CreateDevice(D3DADAPTER_DEFAULT,
           D3DDEVTYPE_HAL,
           hWnd,
           D3DCREATE_SOFTWARE_VERTEXPROCESSING,
           &d3dpp,
           &d3ddev);
}


// this is the function used to render a single frame
void render_frame(void)
{
  // clear the window to a deep blue
  d3ddev->Clear(0, NULL, D3DCLEAR_TARGET, D3DCOLOR_XRGB(0, 40, 100), 1.0f, 0);

  d3ddev->BeginScene();  // begins the 3D scene

  // do 3D rendering on the back buffer here

  d3ddev->EndScene();  // ends the 3D scene

  d3ddev->Present(NULL, NULL, NULL, NULL);  // displays the created frame on the screen
}


// this is the function that cleans up Direct3D and COM
void cleanD3D(void)
{
  d3ddev->Release(); // close and release the 3D device
  d3d->Release(); // close and release Direct3D
}

Pentru întrebari și/sau consultanță tehnică vă stau la dispozitie pe blog sau pe email simedruflorin@automatic-house.ro. O zi plăcută tuturor !

De admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.