Descriere proiect:
Azi m-am jucat un pic cu OpenGL-ul. Am reușit să-l configurez în Code::Blocks, să compilez și să testez niște progrămele simple. Pentru a utiliza exclusiv OpenGL-ul a fost suficient să instalez MinGW , și pentru GLUT am copiat glut32.dll si glut32.lib in System32 si Mingw/lib am configurat ca in imaginea de mai jos:

Primul progrămel (listat mai jos) desenează un triunghi:
Al doilea progrămel desenează un pătrat:

Documentatie proiect:

Cod de test folosind OpenGL:#include "windows.h"
#include "gl/gl.h"

LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
void EnableOpenGL(HWND hwnd, HDC*, HGLRC*);
void DisableOpenGL(HWND, HDC, HGLRC);


int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,
          HINSTANCE hPrevInstance,
          LPSTR lpCmdLine,
          int nCmdShow)
{
  WNDCLASSEX wcex;
  HWND hwnd;
  HDC hDC;
  HGLRC hRC;
  MSG msg;
  BOOL bQuit = FALSE;
  float theta = 0.0f;

  /* register window class */
  wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
  wcex.style = CS_OWNDC;
  wcex.lpfnWndProc = WindowProc;
  wcex.cbClsExtra = 0;
  wcex.cbWndExtra = 0;
  wcex.hInstance = hInstance;
  wcex.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  wcex.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  wcex.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(BLACK_BRUSH);
  wcex.lpszMenuName = NULL;
  wcex.lpszClassName = "GLSample";
  wcex.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);;


  if (!RegisterClassEx(&wcex))
    return 0;

  /* create main window */
  hwnd = CreateWindowEx(0,
             "GLSample",
             "OpenGL Sample",
             WS_OVERLAPPEDWINDOW,
             CW_USEDEFAULT,
             CW_USEDEFAULT,
             256,
             256,
             NULL,
             NULL,
             hInstance,
             NULL);

  ShowWindow(hwnd, nCmdShow);

  /* enable OpenGL for the window */
  EnableOpenGL(hwnd, &hDC, &hRC);

  /* program main loop */
  while (!bQuit)
  {
    /* check for messages */
    if (PeekMessage(&msg, NULL, 0, 0, PM_REMOVE))
    {
      /* handle or dispatch messages */
      if (msg.message == WM_QUIT)
      {
        bQuit = TRUE;
      }
      else
      {
        TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessage(&msg);
      }
    }
    else
    {
      /* OpenGL animation code goes here */

      glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
      glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

      glPushMatrix();
      //glRotatef(theta, 0.0f, 0.0f, 1.0f);

      glBegin(GL_TRIANGLES);

        glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);  glVertex2f(0.0f,  1.0f);
        glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);  glVertex2f(0.87f, -0.5f);
        glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);  glVertex2f(-0.87f, -0.5f);

      glEnd();

      glPopMatrix();

      SwapBuffers(hDC);

      theta += 1.0f;
      Sleep (1);
    }
  }

  /* shutdown OpenGL */
  DisableOpenGL(hwnd, hDC, hRC);

  /* destroy the window explicitly */
  DestroyWindow(hwnd);

  return msg.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WindowProc(HWND hwnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (uMsg)
  {
    case WM_CLOSE:
      PostQuitMessage(0);
    break;

    case WM_DESTROY:
      return 0;

    case WM_KEYDOWN:
    {
      switch (wParam)
      {
        case VK_ESCAPE:
          PostQuitMessage(0);
        break;
      }
    }
    break;

    default:
      return DefWindowProc(hwnd, uMsg, wParam, lParam);
  }

  return 0;
}

void EnableOpenGL(HWND hwnd, HDC* hDC, HGLRC* hRC)
{
  PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd;

  int iFormat;

  /* get the device context (DC) */
  *hDC = GetDC(hwnd);

  /* set the pixel format for the DC */
  ZeroMemory(&pfd, sizeof(pfd));

  pfd.nSize = sizeof(pfd);
  pfd.nVersion = 1;
  pfd.dwFlags = PFD_DRAW_TO_WINDOW |
         PFD_SUPPORT_OPENGL | PFD_DOUBLEBUFFER;
  pfd.iPixelType = PFD_TYPE_RGBA;
  pfd.cColorBits = 24;
  pfd.cDepthBits = 16;
  pfd.iLayerType = PFD_MAIN_PLANE;

  iFormat = ChoosePixelFormat(*hDC, &pfd);

  SetPixelFormat(*hDC, iFormat, &pfd);

  /* create and enable the render context (RC) */
  *hRC = wglCreateContext(*hDC);

  wglMakeCurrent(*hDC, *hRC);
}

void DisableOpenGL (HWND hwnd, HDC hDC, HGLRC hRC)
{
  wglMakeCurrent(NULL, NULL);
  wglDeleteContext(hRC);
  ReleaseDC(hwnd, hDC);
}

Cod de test folosind biblioteca GLUT:


#include "windows.h"
#include "gl/gl.h"
#include "GL/glut.h"
#include "math.h"
#define pi 3.142857 void display()
 {
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

  glBegin(GL_POLYGON);
  glVertex2f(-0.5, -0.5);
  glVertex2f(-0.5, 0.5);
  glVertex2f(0.5, 0.5);
  glVertex2f(0.5, -0.5);
  glEnd();

  glFlush();
 }

 void init()
 {

  glClearColor(0.000, 0.110, 0.392, 0.0); // JMU Gold

  // making picture color green (in RGB mode), as middle argument is 1.0
  glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);

  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  gluOrtho2D(-1.0, 1.0, -1.0, 1.0);
 }

 int main(int argc, char** argv)
 {

  glutInit(&argc, argv);
  glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB);
  glutInitWindowSize(640, 480);
  glutInitWindowPosition(0, 0);
  glutCreateWindow("Test X");
  glutDisplayFunc(display);
  init();
  glutMainLoop();
 }

Pentru întrebari și/sau consultanță tehnică vă stau la dispozitie pe blog sau pe email simedruflorin@automatic-house.ro.
O seară plăcută tuturor !

De admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.